Regulamin Zapisów

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, dnia 10.10.2020 wszystkie środki z AcroFamily Patryk Jaworski NIP: 5223190419, zostały przepisane na rzecz składek dla Klubu Sportowego AcroFamily NIP: 5223190419, składki te można wykorzystać na wszystkie produkty i usługi klubu sportowego, nie ma możliwości zwrotu składki.

 1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez AcroFamily jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik zajęć lub opiekun dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z treścią regulaminu.
 3. AcroFamily zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie, o której to będzie podana informacja na stronie www.acrofamily.pl, gdzie jest dostępna pełna jego treść.
 4. Na zajęcia w AcroFamily należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@acrofamily.pl lub bezpośrednio przed zajęciami u osoby prowadzącej.
 5. W wiadomości mailowej należy podać: imię i nazwisko dziecka, miejsce, w którym dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna.
 6. Zapisanie się na zajęcia w AcroFamily jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AcroFamily w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 oraz z RODO. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie wizerunku w postaci zdjęć, nagrań video wykonanych w trakcie zajęć, uroczystości, obozów sportowych dla celów marketingowych i/lub szkoleniowych, informacyjnych poprzez publikację i rozpowszechnianie jak w szczególności ulotki, plakaty itp.
 7. Organizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych maja charakter edukacyjny. Zajęcia odbywają się w formie lekcji-treningów w obecności trenera, instruktora. Zajęcia przygotowane są w ramach całorocznego szkolenia, które realizowane jest na podstawie autorskiego programu nauczania opiewającego rozwój motoryczny zgodny z prawidłowym rozwojem dziecka oraz charakterem dyscypliny.
 8. Z chwilą zapisania dziecka na zajęcia, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Umowie oraz Regulaminie. Umowy są dostępne na stronie www.acrofamily.pl Rodzic bądź prawny opiekun jest zobowiązany do podpisania umowy z Klubem Sportowym AcroFamily NIP: 5223190419.
 9. Składka za zajęcia jest stała, niezależna od ilości treningów w miesiącu. Można opłacić składkę semestralną z 10% zniżką. Płatności dokonuje się z góry za każdy okres rozliczeniowy, najpóźniej do 10go każdego miesiąca
 10. Wykonawca i Uczestnik mogą wypowiedzieć Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy niniejszy Regulamin, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie stosuje się do poleceń Trenerów, przeszkadza innym Uczestnikom w udziale w Zajęciach, Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, zwrot środków nie należy się.
 11. Jeśli dziecko dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 20 zł za każde pozostałe zajęcia do końca miesiąca w przypadku umowy semestralnej.
 12. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe mBank: 80 1140 2004 0000 3102 8050 6966 AcroFamily Keniga 12/24 02-495 Warszawa , tytule wpłaty: Składka Członkowska, Imię i nazwisko, miejsce uczęszczania, miesiąc. UWAGA! W przypadku, kiedy opłata nie zostanie wniesiona uczestnik nie będzie mógł brać udziału w treningach.
 13. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość podniesienia odpłatności za zajęcia w przypadku podniesienia kosztów wynajmu sal lub innych podwyżek, ale może to nastąpić nie wcześniej jak w następnym semestrze.
 14. W związku ze stałymi kosztami wynajmu sal rekreacyjno-sportowych, wynagrodzenia instruktorów oraz ograniczoną ilością osób na zajęciach, nieobecność dziecka nie zwalnia z odpłatności za treningi. Wyjątek stanowi przewlekła choroba, w wyniku której dziecko nie uczestniczyło więcej niż połowę lekcji zgodnych z karnetem. Stracona ilość godzin będzie wówczas zwrócona w formie zajęć. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy. Wymagane zwolnienie lekarskie.
 15. Dla dwojga rodzeństwa przewidziana jest zniżka w wysokości 10%, dla trójki - 15%. Warunkiem uzyskania zniżki jest zakup pełnych karnetów dostępnych w cenniku. W innym wypadku zniżka nie obowiązuje.
 16. Każdy uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza, że AcroFamily nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie gdzie odbywają się zajęcia.
 17. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia we AcroFamily, każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez AcroFamily, względnie poinformować instruktora o wszelkich, nawet drobnych kontuzjach czy problemach zdrowotnych.
 18. Ćwiczymy tylko w obecności instruktora/trenera i stosujemy się do jego poleceń.
 19. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. Nie wolno ćwiczyć z zegarkami, łańcuszkami na szyi, kolczykami, grozi to uszkodzeniem małżowiny usznej, zarysowaniami i gorszymi kontuzjami. Obuwie na salach gimnastycznych sportowe, na ścieżkę wchodzimy na boso. Dziewczęta powinny mieć spięte włosy, najlepiej w warkocz tak, aby nie przeszkadzały w wykonywaniu elementów przez głowę.
 20. W związku z tym że szatnie (przebieralnie) są ogólnodostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów wartościowych, telefonów, pieniędzy itp. lub pozostawienie na czas zajęć w depozycie u instruktora. Organizator i instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginione rzeczy.
 21. Za szkody na terenie sali, gdzie prowadzone są zajęcia, powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 22. Na sali gimnastycznej, gdzie odbywają się zajęcia, może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, pozostałe osoby po uzgodnieniach z kursantami i instruktorami.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA CAŁY ROK!!!